Vodeni Doktor Filter korektor vode za piće!

Read on your own language

Tel,Viber, WhatsApp +381 64 9882212

Share

Princip rada osnovnog bloka filtra-korektora "Vodeni Doktor"

princip rada filtra

U Vodenom Doktoru je ugradjena ideja prirodne filtracije, kroz više različitih membrana svaka sa posebnim svojstvima i ekološki čistim načinima pripreme vode, korišćenjem specijalnih kompozicionih trekovih membrana ruskog akademika Frelova.

Tehmologija Vodeni Doktor tačno simulira rad žive ćelije, koja takodje ima višestepeni sistem prečišćavanja. Pri tome rad finalne membrane tačno odgovara načinu funcionisanja ćelijske lipidne membrane. Na preseku obeju membrana, može se čak i vizuelno videti da praktično nema razlike. Ulazna voda postupno prolazi kroz filtracione membrane. koje su postavljene jedna u drugu po principu "matrjoške" (babuške).

Prva membrana - "PFA" (Pred-Filtar-Aerator), izradjena je specijalnom tehnologijom, ona stvara električni dipol sa krajnjom kompozicionom membranom "VD-TM" koja je suprotno naelektrisana. Membrana "PFA" u ovom slučaju je istovremeno i mehanički predfiltar i aerator. U medjumembranskom prostoru formira se reaktor, u kome se odvija proces flotacije, aeracije i oksidacije ulazne tečnosti. Konstrukcija filtra omogućava da se u minijaturi ostvari prirodni biološki stadijum prečišćavanja, uz korišćenje aerobne flore. Dalje, ulazna tečnost dolazi na sledeći stadijum - membranu "SM", gde se odstranjuje hlor, organski hlor, i značajno smanjuje sadržaj teških metala i organskih kiselina. Praktično sva mikrobiologija iz ulazne tečnosti zadržava se u elektrostatičkom polju, obrazovanom izmedju različito naelektrisanih membrana, i zadržava se na finalnoj membrani "VD-TM", koja je istovremeno i fižička prepreka za njihov prolaz u filtar. U finalnom stadijumu prečišćavanja vrši se fino dočišćavanje i udajuju primese koje su prošle prethodne stadijume.

Svaki sloj sa različitim stepenom efikasnosti vrši filtraciju nečistoća. Ali svi unutrašnji elementi su medjusobno povezani i jedan bez drugoga ne mogu da rade. Efekat je sumarni. Kako materijal membrana ima pore sa veoma malim prečnikom, to on ima dejstvo na strukturu vode, i u značajnoj meri smanjuje njenu viskoznost tj. povečava njenu prolaznost kroz sitne kapilare. Pojedinačne funkcije pojedinih membrana, i druge primenjene tehnologije pripreme vode, omogućavaju korekciju fizičko-hemijskih parametara prečišćene vode, tako da se filtar može koristiti kao osnova u primeni biološki aktivnih dodataka ishrani.

Sprovedena ispitivanja vode prečišćene ovim izumom, pokazuju sa izmenjena struktura vode dovodi do smanjenja koeficijenta površinskog napona (KPN) vode, i dovodi ga do vrednosti koje koriste žive ćelije, što tada omogućava organizmu efikasno usvajanje vode, smanjujući napor ćelija da same koriguju ovaj parametar. Pored toga smanjeni KPN omogućava vodi da transportuje u ćelije životno važne materije, bez dopunskog trošenja energije organizma na strukturiranje vode, jer je njen KPN ravan KPN same ćelije. Efikasnost vode u telesnim tečnostima pri transportu hranljivih materija i vodonika, utiče na ćelijski metabolizam, a pH faktor dobija blago alkanu vrednost.

Redoks (redukciono-oksidacioni) potencijal vode se takodje menja. Ako je on u vodi koja ulazi u filter-korektor +400mV (milivolt), onda je on kod prečišćene vode -70 do -30 mV. Voda sa potencijalom ravnim potencijalu telesnih tečnosti je bioaktivna voda. Ona omogućava živom organizmu, da stvara takvu elektronsku strukturu, koja ima antioksidantna svojstva, sposobnih udaljavanju slobodnih radikala, koji su štetni i razgradjuju ćelijsku strukturu. Redox potencijal telesnih tečnosti (endogene vode) organizma je -70mV. Znači da je popijena voda sa takvim potencijalom znatno zdravija za organizam, jer ne mora dopunski da je redukuje.

Od vode zavise mnoge hemijske reakcije u organizmu, ona ima važnu ulogu u svim biohemiskim procesima, a posebno korekcija njenih parametara. U osnovi životne aktivnosti našeg organizma je proces starenja, kao i imunitet, na koje direktno utiče kvalitet vode koju koristimo svakodnevno za piće.

Sklop membrana filtra-korektora daje vodu sa fizičko-hemijskim parametrima ravnim parametrima ćelijskih tečnosti organizma.

Proći kroz ćelijsku membranu unutar ćelije i izaći opet kroz tu membranu van ćelije, je složen proces. Voda kao isnovni sastojak krvi treba da ispuni najmanje 15 uslova tj. parametara. Najvažniji od njih su:

Temperatura sredine,

 KPN (koeficijent površinskog napona),

 Redoks (redukciono/oksidacioni) potencijal vode treba da odgovara redoks potencijalu telesnih tečnosti organizma.

 pH faktor,

opšta mineralizacija,

 elektroprovodljivost.

Ako bar jedan parametar ne odgovara, npr. KPN voda nije "dovoljno tekuća" i neće proći kroz membranu ćelije.

 U ćeliju ulazi voda čiji je koeficijenat površinskog napona (KPN) 42 din/см2, tj. KPN 42. (din - fizička jedinica za silu)

 Ako je KPN 43 ili više - voda u ćeliju ne prolazi kroz ćelijsku membranu.

 Na otvorenom vazduhu KPN vode je - 84 din/см2.

 Redoks vode je sposobnost vode da predaje i prima elektrone, i treba da je ili jednak ili negativniji od redoks potencijala tečne sredine organizma. Što je negativniji to se više energije oslobadja kao antioksidantna zaštita ćelije od spoljnih uticaja. Ukoliko je redoks pozitivniji od ćelijske tečnosti, onda ćelija ulaže svoju energiju kako bi smanjila redoks okolne vode da bi je primila, što loše deluje na organizam čoveka.

Kako onda funkcioniše ćelija obzirom da KPN vodovodne vode i mnogih drugih voda znatno drugačiji?

Organizam u svojim oksido-redukcionim procesima sam stvara endogenu vodu, koja ima sve potrebne parametre za izvršenje ovih transportnih funkcija. Korišćenjem već gotove takve vode, organizmu se uveliko pomaže, olakšava mu se rad i produžava rok trajanja.

Tajna dugovečnosti gorštaka je u tome što piju prirodnu vodu sa takvim karakteristikama. Nažalost takvih voda je je na svetu veoma malo. Stoga se preporučuje primena uredjaja koji stvaraju vodu sa takvim osobinama, a to je Vodeni Doktor.

Treba još imati u vidu da voda ima složenu molekurarnu strukturu, to nije haotična smesa H2O molekula! Zahvaljujući takvoj strukturi voda učestvuje u mnogim važnim životnim procesima, kao naprimer: pamćenje, prenos informacija, i još mnogo toga do danas u nauci neotkrivenog.

Tečnosti nisu ni gasovote (haotično kretanje molekula gasa) niti čvrste stvari sa nekakvom kristalnom rešetkom. Tečnosti imaju osobine i jednog i drugog, zahvaljujući kojim i postoji živi svet na Zemlji, gde je zasnovan na tečnoj vodi.

 Unesite vaš komentar koji će biti objavljen na ovom sajtu

Email (opcionalno):

Telefon (opcionalno):

Na vaš email dobijate odgovore posetilaca, u vezi vašeg komentara. Email i telefon NEĆE biti objavljeni na sajtu, biće poznati samo administratoru sajta!

Vaš komentar:

Unesite znak p796 ->

Pogledajte komentare drugih posetilaca -->


Created 2010-2022 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved |