Vodeni Doktor Filter korektor vode za piće!

Read on your own language

Tel,Viber, WhatsApp +381 64 9882212

Share

Filter - korektor vode za piće vrši prečišćavanje i korekciju vode

korektor Vodeni Doktor - savremena ruska tehnologija za PREČIŠĆAVANJE i molekularne KOREKCIJE vode za piće dajući joj fizičko-hemijske osobine koje su najbliže osobinama telesnih tečnosti organizma i stoga se naziva - Vodeni Doktor

OSNOVNA RAZLIKA IZMEDJU FILTERA-KOREKTORA "Vodeni Doktor" i ostalih komercijanih filtera na tržištu je u tome što "Vodeni Doktor" pored prečišćavanja, vrši i korekciju molekularne strukture vode.

NAČIN PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE, VODENI DOKTOR JE POZAJMLJEN OD SAME PRIRODE!

Uspelo se u kopiranju prirodnog mehanizma čišćenja tečnih sredina organizma. Svi živi organizmi ostvaruju višestepeno čišćenje i korekciju tečnosti uz pomoć ćelijskih i unutar-ćelijskih membrana. Svaka živa ćelija sadrži nekoliko i posebno naelektrisanih membrana, rasporedjenih jedna u drugoj po principu ruske "matrijoške". Membrane zadržavaju štetne materije, dok istovremeno unutar ćelije propuštaju strukturiranu vodu i supstance neophodne za život.

U Vodenom Doktoru ugradjena je princip prirodne filtracije i korekcije unutrašnjih tečnosti organizma.

Tehnologija Vodeni Doktor je višestepeni sistem prečišćavanja i korekcije vode, posredstvom različitih membrana svaka sa posebnim svojstvima, tačno simulirajući rad ćelijskih membrana žive ćelije.

1 STEPEN ČIŠĆENJA - predfilter - aerator, izradjen od modifikovanog filtrovanog materijala sa zadatim svojstvima. Vrši aeraciju izlazne vode kiseonikomu u cilju oksidacije rastvoreih materija u vodi, kao i filtracija nerastvorenih materija, rdje, pesticida, gline i dr.

2 STEPEN ČIŠĆENJA - reaktor-oksidator. Ovde se vrši dopunska oksidacija, rastvorenih materija i njihovo pretvaranje u nerastvorni oblik (npr. 2-valentno gvoždje prelazi u 3-valentno, rdju. Rezultat je da na membrani ostaju talozi oksidacije, koji se posle udaljavaju pri regeneraciji. Pored toga u reaktoru se odigravaju i biološki aerobni procesi čišćenja koji su analogni prirodnim procesima.

З STEPEN ČIŠĆENJA - prefinjeno mehaničko dočišćavanje, pri prolazu vode kroz elemente filtra. Ovde se zadržavaju neki produkti do-oksidacije koji su prešli u nerastvoreni oblik.

4 STEPEN ČIŠĆENJA - prolaz vode kroz sorbcione membrane, izradjene od visokotehnološkog aktivnog ugljovodoničnog materijala. U ovom stepenu zadržava se većina organskih materija, kao rastvoreni i vezani hlor, organska hlorna jedinjenja, pesticidi, derivati nafte, fenoli, teški metali, nepoželji mirisi i ukusi i poboljšava se ukus i organoleptička svojstva vode.

5 STEPEN ČIŠĆENJA - krajnja faza čišćenja vode. Zahvaljujući suprotnoj polarizaciji dveju susednih membrana, stvara se jako elektrostatičko polje, koje zadržava čestice koje su znatno manje od pora samih membrana i daju vodi prirodnu molekularnu strukturu (oživljavanje vode). Mikroorganizmi i njihovi fragmenti se 100% udaljavaju iz vode.

Izgled filtra-korektora MODEL Turist

filter Gotov proizvod pripremljen po tehnologiji Vodeni Doktor - je strukturirana pravilna voda za piće najvišeg kvaliteta. Voda koja je prošla kroz filter-korektor Vodeni Doktor je po svojim fizičko-hemijskim svojstvima i biološkim parametrima najbliža tečnoj sredini živog organizma.
Vodeni doktor- VISOKA TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE jer sadrži skup svih najboljih metoda prečišćavanja u jednom uredjaju

Tehnologija Vodeni Doktor omogućava svakome da u kućnim uslovima priprema visoko kvalitetnu vodu za piće, koristeći bilo vodu iz vodovoda, bunara, prirodnih izvora ili komercijalno kupljenu u prodavnicama. Ova tehnologija omogućava i pripremu vode za piće u slučajevima elementarnih nepogoda, poplava, boravka u prirodi, turistima, kada su svi izvori vode zagadjeni.

Kao i membrane žive ćelije koje, zadržavaju štetne materije, uz istovremeno propuštanje unutar čiste strukturirane vode i sa njom i korisne materije, i sistem Vodeni Doktor proizvodi detaljno prečišćavanje pijaće vode i prirodnu strukturu vode, propuštajući elektrolite, makro i mikroelemente.

Prošavši kroz filtar-korektor Vodeni Doktor, voda zadržava u sebi sve organizmu neophodne elektrolite makro i mikroelemente, koje dotična voda sadrži. Na taj način takva voda sprečava poremećaje u radu žive ćelije, i pomaže joj u formiranju potrebne strukture vode, jer je dobija u već strukturiranom obliku.

Vodeni Doktor:

U procesu rada kvalitet filtracije i korekcije vode se ne narušava za sav period roka trajanja filtra. Visoka efikasnost filtra Vodeni Doktor obezbedjuje se višekratnom regeneracijom filtra bez njegove zamene. Voda koja je prošla kroz filtar-korektor Vodeni Doktor poseduje sledeće korisne osobine:

kap vodePrečišćena voda sistemom Vodeni Doktor u procesu korekcije prisvaja sledeće parametre:
1. nizak REDOX potencijal (-50~110mV),
2. blago baznu reakciju,
3. površinski napon od 40~50 din-cm u odnosu na 72 din-cm kod obične vode, što je čini pogodnom za lak ulaz u ćeliju i obratno.

Svi filtri-korektori 100% pečišćavaju od opštih i termotolerantnih koliformnih bakterija, a takodje od patogenih bakterijalnih prouzrokovača: kolere, kuge, salmoneloze itd.

Membrana filtra Membrana ljudske ćelije

Membrana filtra Ćelijska membrana Presek membrane žive ćelije ljudskog organizma i membrane filtra korektora Vodenidoktor.
Voda prolazi postupno kroz kompleks membrana koje su rasporedjene jedna u drugu po principu ruske "matrjoške" (ili babuške). Zahvaljujući polarizaciji, izmedju različito naelektrisanih membrana, u poslednjoj fazi prečišćavanja vode, stvara se elektrostatičko polje, i tako se zadržavju čestice koje su daleko manje od pora same membrane, vršeći uz to i strukturiranje vode. Svi procesi unutar sistema Vodeni Doktor su medjusobno funkcionalno povezani, jedan bez drugog ne rade i na izlazu daju sumarni efekat.

Posebnost tehnologije je u načinu kako se postiže ravnomerna rustina pora u membranama filtra, njihovoj gustini i prečniku, tako da to odgovara membranama ćelija ljudskog organizma. Sistem Vodeni Doktor je patentiran.

Sadržaj žive vode u organizmu:

veza uzrasta u žive vode

Korteks sadrži 84%, mišići 75%, srce 74% i neuroni 70% vode! 2/3 sadržaja vode u ljudskom telu je u ćeliji, 1/3 je izvan cćlije. Ova voda je u stalnom kretanju, intracelularna voda se obnavlja svakih devet dana.

Sadržaj žive vode u pojedinim organima:

pi water

Neposredno po rodjenju dete ima oko 90% žive vode. Kada u starosti nastupi prirodna smrt telo sadrži oko 45% žive vode.

Srednje vrednosti REDOX potencijala nekih tečnosti


Tečnost Redox potencial, mV Tečnost Redox potencial, mV
Katjoni (H2, alkaline) -600 ~ -650 Voda dubokih arterskih bunara 0
Voda iz naftnih bušotina -500 Negazirana čista voda +200
Slane soli bogate organskim sastojcima -400 Destilovana voda +250
Vodonik sulfid (H2S) -250 Izvorske vode +250
Zdrave ljudske ćelije -170 ~ -290 Mineralne vode +200 ~ +400
Anaerobno fermentisani kvasac -180 Vodovodska voda +220 ~ +380
Anaerobni uzorak zemljišta -100 Površinska morska voda ≈ +400
Zeleni čaj -100 Duboka morska voda(≈ 2000 m) ≈ +430
Biljni sokovi -70 Voda u plivačkim bazenima +400 ~ +475
Majčino mleko -70 Kišnica +600
Endogena voda telesnih tečnosti -70 Anjoni (O2, acidic) +600

 Unesite vaš komentar koji će biti objavljen na ovom sajtu

Email (opcionalno):

Telefon (opcionalno):

Na vaš email dobijate odgovore posetilaca, u vezi vašeg komentara. Email i telefon NEĆE biti objavljeni na sajtu, biće poznati samo administratoru sajta!

Vaš komentar:

Unesite znak s395 ->

Pogledajte komentare drugih posetilaca -->


Created 2010-2022 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved |