Vodeni Doktor Filter korektor vode za piće!

Read on your own language

Tel,Viber, WhatsApp +381 64 9882212

Share

Struktura vode - zašto je ona važna

Strukturirana voda se naziva raznim imenima: živa voda, pravilna voda, pi voda, endogena voda, ...

1. Živa (pi) voda - energija života

Sva živa bića bez izuzetaka sadrže značajnu količinu vode. Bez vode je nemoguća razmena materija, kao i razmena informacija izmedju ćelija organizma. Za sve životno važne procese, koji se odvijaju u našem organizmu, potrebna je vodena sredina. Ta sredina mora biti aktivna kako bi se informacije prenosile brzo i efikasno.
Tu važnu sredinu čini pi voda - energetski mikrogrupisana i strukturirana voda, koja obezbedjuje razmenu informacija izmedju ćelija.

Japanski naučnici nakon 30 godina ispitivanja i mnogobrojnih eksperimenata radi dobijanja Pi vode uspeli su da ostvare uredjaj koji "oživljava" vodu i učini je onakvom kakva je potrebna organizmu za odvijanje svih važnih životnih procesa
To je voda koja se u svetu naziva Real water (realna voda) ili Living water (živa voda). To je Pi voda - savršena voda, njene fizičko-hemijske osobine su najbliže osobinama endogene vode, koji stvara organizam u svojim oksido-redukcionim reakcijama, upravo zato da bi ona što efikasnije izvršila svoju transportnu funkciju.

Fotografija energetske aure vode, snimljena Kirlijanovom kamerom.

Fotografija aure vode iz vodovoda

Fotografija aure pi vode

Vidi se da pi voda ima silnu auru, a to je svetlucanje oko objekta, visokofrekventna korona u vidu pražnjenja hiljada mikro-munja, od čega i potiče svetlucanje tj. aura. očigledno je da voda ima energetsko polje..

Uporedjivanje obrazaca vode dobijenih testom 17O-NMR


Frekvencija - 64 Hz


Frekvencija - 87 Hz


Frekvencija - 128 Hz

2. Pi voda - superstruktura

Pi vida - energetski mikrogrupirana, strukturirana voda, koja obezbedjuje razmenu informacija izmedju živih ćelija organizma. Drugim rečima, to je voda dobijena van organizma čoveka, koja ima karakteristike kao i voda koju sam organizam stvara u boihemijskim procesima oksidacije - endogena voda.

Šta je to struktura Pi vode?

Molekul vode sastoji se od jednog atoma kiseonika i dva atoma vodonika. (sl. 1):Sl.1


Sl.2
Kako se formira takav molekul?
1. Atom vodonika sadrži jedan proton kao pozitivno naelektrisano jezgro i jedan elektron koji kruži u orbiti oko jezgra.
2. Atom kiseonika takodje ima pozitivno naelektrisano jezgro koje sadrži 8 protona (i još 8 neutrona) oko koga u tri orbite kruži 8 elektrona. Spoljašnja orbita ima dovoljno potencijala da privuče još 2 elektrona od drugih elemenata iz spoljašnje sredine. U tome se ogleda visoka reaktivnost kiseonika.
3. Ova dva elektrona atom kiseonika privuče od od strane dva atoma vodonika, pri čemu ne otpušta ni jezgro vodonika - stvara se molekul vode tj. jedinjenje VODA.
4. Kao rezultat imamo molekul vode Н2О, sastavljenog iz jednog atoma kiseonika i dva atoma vodonika. (sl. 1). Atomi vodonika dali su atomu kiseonika 2 elektrona, ostala su jezgra sa pozitivnim naelektrisanjem (" + " na sl. 2), dok se kod atoma kiseonika sada nalazi višak dvaju negativnih elektrona (dva " - " na sl. 2).
Nastali molekul ima 4 nova centra za dalje moguće veze sa drugim bilo elementima bilo molekulima. Ove 4 "kuke" privlače druge molekule vode (sl. 3.), plusevi idu na minuse i obrnuto, stvarajući čudesnu strukturu, od koje potiče sav živi svet. Ove medjumolekurarne sile nisu toliko jake kao unutar atomske sile, ali su ipak dovoljne da molekule vode održe u medjusobnoj vezi. Stoga voda ima niz osobina i anomalija upravo zahvaljujući ovoj mogućnosti povezivanja njenih molekula.


Рис.3


Рис.4


Рис.5

Na sl. 3. molekul u centru ima 4 naelektrisana dela (2 + i 2 -) koji privlače sledeća 4 molekula. Svaki od tih molekula takodje ima slobodna naelektrisanja kojima privlači druge molekule. Takvim procesom nastavlja se dalje formiranje molekularnog polimera vode koji se nazivaju i klasteri, sl. 6 i 7. To se naziva struktura vode.Рис.6


Рис.7
Verovatnoća formiranja većih ili manjih klastra zavisi od mnogih faktora, temperature, pritiska, drugih molekula ili jona u dotičnoj vodi.

Evo nekoliko zaključaka:
Zašto je potrebna strukturirovana voda? Njena praktična primena.

Potražimo odgovor izdaleka. Šta je to "lekovita voda", živa, realna, pravilna, pi... voda? Lekovita voda koja samostalno izvire iz podzemnih izvora, ima lekovita svojstva ne samo zato što sadrži rastvorene minerale i gasove, nego i zbog njene molekularne strukture,zadobijenu proticanjem kroz majku Zemlju. Dokazano je da veštački rastvori vodesa istim sadržajem soli, minerala i gasova kao izvorskavoda, nema tu lekovitost kao prirodna voda sa lekovitog izvora. A to je zbog toga što ta izvorska voda ima strukturu. Ali ta se struktura održava relativno kratko vreme, zato i lekovita voda gubi svoja svojstva posle nekog i to relativno kratkog vremena. To jest takva voda daje najbolji efekat ako se koristi neposredno na izvoru, inače ne bi postojale lekovite banje, svako bi mogao da je napravi kod kuće dovoženjem takve vode. Strukturirovanost vode postepeno opada i za nekoliko meseci se gubi.

Ako se pod mikroskopom uveliča 2000 puta kap vode sa izvora, vide se tačkaste mrlje,nalik na pahuljice, u toku do 24 časova. Potom se gube. To nisu nečistoće, niti minerali to su složeni klasteri molekula vode. Takve forme vide se i u vodenjaku novorodjenčadi i njihovim ćelijama, koje su potpuno ispunjene strukturirovanom vodom. Kod odraslih ljudi se takodje vide te pahuljice, ali im je koncentracija znatno manja. I što je čovek stariji koncentracija je sve manja. Izuzetak su narodni iscelitelji, potpuno verujući sveštenici (sveta lica) i vernici, jogi kod kojih se sa starošću čak i povećava koncentracija "pahuljica". Američki naučnici su dokazali da svaka živa ćelija ima unutar sebe, odredjenu količinu strukturirane vode. Kada se takva ćelija unese u vodu koja sadrži štetne materije, ona se odmah okruži svojom strukturiranom vodom i tako štiti sebe.

Što se tiče bolesnih ili povredjenih ćelija, one sadrže u sebi visok procenat ne-strukturirane vode i stoga su nesposobne da obrazuju zaštitni štit od molekula strukturirane vode, zbog čega brzo uginu kada se nadju u nepovoljnim uslovima. Lekovito dejstvo sveže struturirane vode je u tome što zamenjuje ćelijsku vodu obolele ćelije i time joj daje veću snagu za opstanak, povećava životni vek i efikasnost njenog rada. To se odnosi na sve ćelije organizma, čime se on osposobljava na samostalno gašenje patoloških ognjišta.

Iz navedenog sledi da voda dobijena iz Zemlje vestačkim putem a zatim razlivena u flaše, više ne može da ima ona kvalitetna svojstva kao voda koja sama izvire iz Zemlje. I zato voda daleko od svog izvorišta više nema onu pozitivnost, obzirom kroz šta sve ne prolazi dok stigne do kupca.
Informaciono pamćenje pi vode.
Voda je jedinstvena substanca na Zemlji. Svakodnevno svuda prisutna u našem životu, mi čak i ne mislimo o njoj - šta je to? A to je jedna od najvećih misterija prirode!
Voda poseduje sposobnost - pamćenje informacije. Mnogima je to za neverovanje - ali i samo čitanje ovog materijalaje zasnovano na tom principu. Mi pamtimo, znamo, stvaramo i živimo, jer sadržimo 70% vode koja nam to omugućava. Neka bilo ko kaže da to nije tako i žašto nije - u niže navedenoj formi za komentar. Voda nosi sve informacije i pozitivne i negativne. Razna šaputanja, bajanja, vračanja nad vodom, a nije daleko od toga i održanje zdravice sa dignutom čašom govore da su ljudi odvajkada uvideli tu osobinu vode. Nije slučajno poreklo reči "vrač" (sto na ruskom značii lekar) iz staro-ruskog jezika što je značilo "onaj koji leči vodom". I kod nas postoji pojam vrač ili vračara, koji tako nešto rade nad vodom. Ili korišćenje vode koju sveštenik osveti molitvama nad njom. Ti primeri iz realmog života govore da tu nešto ima - a to je pamćenje vode!
Zato da bi u punoj meri koristili ovu životnu osobinu vode, mi treba da živimo pored planinskog nezagadjenog izvora pa da budemo zdravi i dugo živimo, ili da pokušamo u nekoj meri da napravimo živu pi vodu tamo gde stanujemo.
Treba li piti živu vodu?

Ne opusti li se organizam ako koristi "gotovu" živu vodu?
Pre odgovora, treba imati u vidu na kakvu vodu je ljudski organizam navikao kroz sav svoj evolucioni razvoj. Očigledno da je to voda koja zadovoljava sledeće kriterijume:

Kako je već izloženo voda ima tečno-kristalnu strukturu, uslovljenu hemijskim i fizičkim osobinama molekula vode. Na tu strukturu može se delovati raznim informacijama i pozitivnim i negativnim, lepim, ružnim. Negativne informacije mogu proisteći od samih geopatogenih zona gde izvire ili prolazi voda, kao i od hemijskih zaganjenja ili samog čoveka u dodiru sa vodom. Organizam obnavlja plazmu krvi u ritmu od 15-tak dana, tj. voda kao sastavni element se takodje obnjavlja. Znači kroz neko vreme i sam organizam se u celosti obnovi. Očigledno da se za obnovu preuzima "gradjevinski materijal" iz telesnih tečnosti, a što kvalitetnije su ove tečnosti (tj. voda kao osnovni i većinski sastojak) to će i obnova biti kvalitetnija! Možemo zamisliti kakvom šoku izlažemo organizam ako mu umesto vode kao nosiocu "gradjevinskog materijala" dajemo razne gazirane napitke, veštaćke sokove, pune hemijskih dodataka, stabilizatora, ukusa, mirisa!? U njima kao i u industrijskoj i brzoj hrani je "mrtva" voda", koja nije sposobna obnoviti organizam. Tada organizam u velikoj meri troši svoje resurse, snagu i energiju na stvaranje svoje žive - endogene vode. Posledica je sniženje imuniteta, radne sposobnosti, javlja se zamor, lenjost, apatije. Tj. vidi se da organizmu nešto nedostaje - a to je prava voda!

Zaključak je jasan - treba koristiti živu vodu, jer pomaže organizmu.

Stoga za čoveka je najkorisnija :

Da li se pri korišćenju pi vodejavljaju neke vidne promene na čoveku?
Svaki čovek je - jedinstvena tvorevina Prirode. Na sveti nema i ne može biti ničeg univerzalnog. Korišćenje pi vode je samo korak ka nečemu, ali rezultat ne mora biti isti za sve. To je isto kao i prijem lekova, hrane... Sve je individualno. Ali kod svih korisnika pi vode pokazali su se sledeći rezultati: Ovo su iskazi onih koji su duže vremena koristili pi vodu. Ima i drugih - prestaju glavobolje, naročito pri stalmom radu uz kompjuter, normalizuje se krvni pritisak, povećava radna sposobnost, normalizuje se nivo šećera u krvi kod obolelih od dijabetisa.

6. Fotografije kristala vode na koju je prethodno izvršeno odredjeno vibraciono delovanje (Emoto Masaru - Japan)

 Levo - voda kojoj je rečeno da je ANDJEO - desno voda kojoj je rečeno da je DJAVOOvoj vodi je 500 ljudi reklo da je voliVoda kojoj je rčeno "Ti si mi dosadila"Voda kojoj joj je svirana simfonija MocartaVoda pre i posle molitve

Dejstvo religije na voduHrišćanstvoBudizamJudaizamInduizamIslamKristali vode kome su izgovorena nazivi svih pet religija

4. PI (živa) voda - vaše zdravlje

Klinička ispitivanja u mnogim državama su pokazala da pi-voda pomaže u borbi sa mnogim oboljenjima. Učesnicima medjunarodnog simpozijuma o preventivi oboljenja od raka (Francuska 1998g.) učesnicima je predstavljena informacija o delovanju pi-vode. Svakodnevna upotreba žive vode utiče povoljno na subjektivni osećaj čoveka. Iako živa voda nije medicinski niti hemijski preparat, njeno korišćenje daje čudotvorni efekat, jer vrši aktivaciju prorodnog isceljenja organizma i imunog sistema ne dajući nakanve neželjene efekte, koje imaju lekovi.
Sistem žive vode je opšteprihvaćen u svetu medju njenim korisnicima, koji su na sebi osetili njen čudotvorni efekat.

Osnovni efekti Spoljašnji efekat Primećeno je da upotrebom žive vode, posle nekog perioda vremena, seda kosa ponovo vraća prirodnu boju.
Sve ovo govori o značaju žive vode za organizam.

Preventiva i lečenje oboljenja


Živa voda je efektivna za: Treba naznačiti da se efekti žive vode mogu primetiti tek posle par meseci redovne upotrebe.

Rezultati primene žive vode, Evropskog instituta bioenergije Utvrdjeno je da se čovek radja sa 94-96% žive vode. Kod čoveka umrlim prirodnom smrću količina žive vode je 58-60%. Na osnovu ova dva parametra, saradnici Instituta su izvršili veliki broj merenja, sa ciljem nalaženja veze izmedju količine sadržaja žive vode u organizmu i životno važnih procesa u organizmu.

Veza izmedju sadržaja žive vode u organizmu, negovim uzrastom i dužinom života

Koristeći podatke o procentima žive vode u organizmu, može se približno reći, koliko godina dotični organizam može još proživeti. Detaljnom kompjuterskom obradom i praćenjem kolebanja procenta žive vode u organizmu, mogu se izbeći greše procene i prognozirati do nivoa meseca trajanja života čoveka. Naravno pod uslovom da nastavi postojeći način života bez kardinalnih promena. Ako bi ispitanik započeo redovno korišćenježive vode, tada već posle 6 meseci, posle novihh merenja, serći ispitanik će videti koliko je još godina života dobio na poklon

Predpostavimo da 40-godišnji čovek sa 64% sadržaja žive vode, započeo redovnu upotrebu žive vode, i da je posle nekog vremena porastao sadržaj žive vode za 10% i dostigao 74%.
Uporedjivanjem sa statističkim podacima, novorodjenčani i umrlih, proizilazi da će dotični produžiti život za oko 8,5 godina!
Naravno takve efekte pojačavaju i biološki čisti proizvodi i hrana (biće reći niže).
Ovo znači da onaj koji počinje upotrebu žive vode i poveća njen procenat u organiumu za 15-tak procenata, taj može proživeti 10-15 godina duže, zavisno od uzrasta, ali bolje što ranije nego kasnije.

Ovo je interesantno:

Reč "vrač" (na ruskom - lekar, doktor), u starim vremenima se odnosila na onog koji leči vodom. I kod naroda na Balkanu postoji reč vračara ili vrač, i to su nekada bili oni koji leče ljude. Naravno savremena medicina je konkurenciju proglasima nadrilekarstvom, pa se takvi ljudi omaložavaju i proganjaju. A trebalo bi na osnovu njihovih iskustava, i same činjenice korisnosti žive vode, specijalizovati i primeniti ovu oblast. Ipak u potrošačkom društvu, jeftina voda je veliki konkurent skupim tretmanima, procedurama i lekovima.

Faktički čovek i priroda predstavlja sistem spojenih (vodom) sudova kroz koje prolazi mnoštvo raznih supstanci, koje su neprekidno u medjusobnoj sprezi. Priroda je stvorila uravnotežen sistem kruženja materije. Nažalost ljudske nepromišljene tehnološke delatnosti taj savršeni sistem narušavaju, a posledice trpi sam čovek.

Prema podacima Svetske Zdravstvene Organizacije:
  • Godišnje se u reke celog sveta izbacuje do 450 milijardi kubnih metara otpada, koji sadrže do 13.000 toksičnih materija.
  • Na svakih 8 sekundi od oboljenja izazvanih prljavom vodom umire jedno dete.
  • Za ceo život čovek iskoristi oko 75 tona vode tj. oko 75.000 litara.

Tema za istraživanje

Ako temperatura tela čoveka predje preko 42 stepena, organizam umire! Ustanovljeno je da je upravo ova temperatura granica izmedju strukturirane (žive) vode i vode bez strukture ("mrtve") vode. Da li čovek sa temperaturom većim od 42C, umire jer voda u organizmu gubi svoju strukturu?
Činjenica je da se prilikom oboljenja, prehlada i patogenog napada na organizam, u cilju odbrane povećava temperatura tela. Postoje i medicinske procedura pregrevanja obolelog tela do 42C u toku 10-20 minuta, pri lečenju raka, alkoholizma, narkomanije, teških oboljenja pluća. Šta se dešava sa strukturom vode na temperaturama od 36C do 42C? Zašto se naglo poveća imunitet, pri povećanju temperature, da l ije to samo jača cirkulacija krvi i bolje snabdevanje ćelija? Kakvo je stanje vode u medjućelijskim tečnostima? Pri kojoj temperaturi je optimalan imunitet? 37C ili 38C ili vecoj?

Imajte u vidu da živa voda, ne leči pojedinačna oboljenja. Njena dugotrajna upotreba doprinosi ozdravljenju celog organizma. Ona pomaže da se čovek oslobodi od desetina i desetina toksina i štetnih materija unetih putem hrane i vazduha. Time se organizam dovodi u normalno fiziološko stanje, kakavim ga je priroda stvorila. Ne leči voda, sam se on leči a živa (pravilna) voda pomaže.

5. Živa voda i nega kože - kozmetika

Kozmetologija je uvidela važnost žive vode, i već postoje kozmetička sredsta na njenoj osnovi. Rade se razne kreme, šamponi, sapuni, gelovi. Nažalost ovo je pusta reklama, jer živa voda je strukturirana voda, a ona vremenom gubi svoju strukturu, pa postaje obična dejonizovana voda. Prirodno starenje, pri normalnom načinu života, započinje posle 80 godina. Gubi se elastičnost kože, popuštaju mišići lica.
Nažalost, korišćenjem raznih sintetičkih krema, pudera, sapuna i šampona, spoljašnjih lekova, samo još više povredjuju sve slojeve kože. Mnogo je korisnije za telo i lice koristiti čistu živu vodu, umivati, prati u kupati se njom. Idealna je za kupanje beba!.

Više o primeni žive vode u kozmetici ima na sajtu: http://www.pi-water.com/new/index_en.html.

6. Dopunske informacije o PI (živoj) vodi

Evo nekoliko izdanja knjiga od svetski renomiranih autora:


1."The miracle of Pi-water". Autor - Shinji Makino (Doctor of Science, The chief director of the Association for Research and Propagation of Bio Energy Systems).
2."High Energy Pi-water Overcomes Cancer". Autor - Takashi Tsurumi (Medical Doctor, The director of Tsurumi clinic Japanese).
3."Pi-water: The Water of Life". Autor - Shinji Makino.
4."How To Keep Fit With Pi-Water". Autor - Noboru Iijima (Professor emeritus of St.Marianna University School of Medicine, The president of the Association for Research and Propagation of Bio Energy Systems).
5. Na ovim sajtovima ima detaljnih opisa o PI vodi: www.wonyong.co.kr, www.acm-pi.co.jpUnesite vaš komentar koji će biti objavljen na ovom sajtu

Email (opcionalno):

Telefon (opcionalno):

Na vaš email dobijate odgovore posetilaca, u vezi vašeg komentara. Email i telefon NEĆE biti objavljeni na sajtu, biće poznati samo administratoru sajta!

Vaš komentar:

Unesite znak d974 ->

Pogledajte komentare drugih posetilaca -->


Created 2010-2022 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved |