voda za piće - izvor života jedinstveno, novo bez analoga u svetu!

You can read this page on your own language >>>

Tel. +381 63 7049262
voda@vodenidoktor.com

Filter - korektor vode za piće - šte je to?

Filter - korektor vode za piće vrši prečišćavanje i korekciju vode za piće dajući joj fizičko-hemijske osobine koje su najbliže osobinama telesnih tečnosti organizma i stoga se naziva - Vodeni Doktor

Vodeni Doktor - savremena ruska tehnologija PREČIŠĆAVANJE i molekularne KOREKCIJE vode za piće!

OSNOVNA RAZLIKA IZMEDJU FILTERA-KOREKTORA "Vodeni Doktor" i ostalih komercijanih filtera na tržištu je u tome što "Vodeni Doktor" pored prečišćavanja, vrši i korekciju molekularne strukture vode.

U Vodenom Doktoru ugradjena je princip prirodne filtracije i korekcije unutrašnjih tečnosti organizma. Prednosti filtera korektora.

Tehnologija Vodeni Doktor je višestepeni sistem prečišćavanja i korekcije vode, posredstvom različitih membrana svaka sa posebnim svojstvima, tačno simulirajući rad ćelijskih membrana žive ćelije. Tehnologija filter korektora.

 

Ćelijska membrana

Presek membrane žive ćelije ljudskog organizma.

Membrana filtra

Izgled filter korektor membrane Vodeni Doktor

 

OSOBINE SISTEMA VODENI DOKTOR

Voda prolazi postupno kroz kompleks membrana koje su rasporedjene jedna u drugu po principu ruske "matrjoške" (ili babuške).

Zahvaljujući polarizaciji, izmedju različito naelektrisanih membrana, u poslednjoj fazi prečišćavanja vode, stvara se elektrostatičko polje, i tako se zadržavju čestice koje su daleko manje od pora same membrane, vršeći uz to i strukturiranje vode.

Svi procesi unutar sistema Vodeni Doktor su medjusobno funkcionalno povezani, jedan bez drugog ne rade i na izlazu daju sumarni efekat. Sistem Vodeni Doktor je patentiran.

korektor

Šematski prikaz rada

1 STEPEN ČIŠĆENJA - predfilter - aerator, izradjen od modifikovanog filtrovanog materijala sa zadatim svojstvima. Vrši aeraciju izlazne vode kiseonikomu cilju oksidacije rastvoreih materija u vodi, kao i filtracija nerastvorenih materija, rdje, pesticida, gline i dr.

2 STEPEN ČIŠĆENJA - reaktor-oksidator. Ovde se vrši dopunska oksidacija, rastvorenih materija i njihovo pretvaranje u nerastvorni oblik (npr. 2-valentno gvoždje prelazi u 3-valentno, rdju. Rezultat je da na membrani ostaju talozi oksidacije, koji se posle udaljavaju pri regeneraciji. Pored toga u reaktoru se odigravaju i biološki aerobni procesi čišćenja koji su analogni prirodnim procesima.

filter

Izgled filtra-korektora tip VD Turist M6

З STEPEN ČIŠĆENJA - prefinjeno mehaničko dočišćavanje, pri prolazu vode kroz elemente filtra. Ovde se zadržavaju neki produkti do-oksidacije koji su prešli u nerastvoreni oblik.

4 STEPEN ČIŠĆENJA - prolaz vode kroz sorbcione membrane, izradjene od visokotehnološkog aktivnog ugljovodoničnog materijala. U ovom stepenu zadržava se većina organskih materija, kao rastvoreni i vezani hlor, organska hlorna jedinjenja, pesticidi, derivati nafte, fenoli, teški metali, nepoželji mirisi i ukusi i poboljšava se ukus i organoleptička svojstva vode.

5 STEPEN ČIŠĆENJA - krajnja faza čišćenja vode. Zahvaljujući suprotnoj polarizaciji dveju susednih membrana, stvara se jako elektrostatičko polje, koje zadržava čestice koje su znatno manje od pora samih membrana i daju vodi prirodnu molekularnu strukturu (oživljavanje vode). Mikroorganizmi i njihovi fragmenti se 100% udaljavaju iz vode.

Gotov proizvod pripremljen po tehnologiji Vodeni Doktor - je strukturirana pravilna voda za piće najvišeg kvaliteta.

Voda koja je prošla kroz filter-korektor Vodeni Doktor je po svojim fizičko-hemijskim svojstvima i biološkim parametrima najbliža tečnoj sredini živog organizma.

NAČIN PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE, VODENI DOKTOR JE POZAJMLJEN OD SAME PRIRODE!

Uspelo se u kopiranju prirodnog mehanizma čišćenja tečnih sredina organizma.

Svi živi organizmi ostvaruju višestepeno čišćenje i korekciju tečnosti uz pomoć ćelijskih i unutar-ćelijskih membrana.

Svaka živa ćelija sadrži nekoliko i posebno naelektrisanih membrana, rasporedjenih jedna u drugoj po principu ruske "matrijoške". Membrane zadržavaju štetne materije, dok istovremeno unutar ćelije propuštaju strukturiranu vodu i supstance neophodne za život.

Vodeni doktor - VISOKA TEHNOLOGIJA PREČIŠĆAVANJA I KOREKCIJE VODE ZA PIĆE!

 Skup svih najboljih metoda prečišćavanja u jednom uredjaju

Tehnologija Vodeni Doktor omogućava svakome da u kućnim uslovima priprema visoko kvalitetnu vodu za piće, koristeći bilo vodu iz vodovoda, bunara, prirodnih izvora ili komercijalno kupljenu u prodavnicama. Ova tehnologija omogućava i pripremu vode za piće u slučajevima elementarnih nepogoda, poplava, boravka u prirodi, turistima, kada su svi izvori vode zagadjeni.

 Kao i membrane žive ćelije koje, zadržavaju štetne materije, uz istovremeno propuštanje unutar čiste strukturirane vode i sa njom i korisne materije, i sistem Vodeni Doktor proizvodi detaljno prečišćavanje pijaće vode i prirodnu strukturu vode, propuštajući elektrolite, makro i mikroelemente.

 Prošavši kroz filtar-korektor Vodeni Doktor, voda zadržava u sebi sve organizmu neophodne elektrolite makro i mikroelemente, koje dotična voda sadrži. Na taj način takva voda sprečava poremećaje u radu žive ćelije, i pomaže joj u formiranju potrebne strukture vode, jer je dobija u već strukturiranom obliku.

Vodeni Doktor:
  • ne udaljava korisne sastojke vode, kao što to radi reverzna osmoza - naprotiv propušta jone magnezijuma i kalcijuma, preko potrebne organizmu!
  • ne uništava strukturu vode, kao što to rade magnetizatori, naprotiv - strukturira molekule vode u klastere.

 U procesu rada kvalitet filtracije i korekcije vode se ne narušava za sav period roka trajanja filtra.

 Visoka efikasnost filtra Vodeni Doktor obezbedjuje se višekratnom regeneracijom filtra bez njegove zamene.

Voda koja je prošla kroz filtar-korektor Vodeni Doktor poseduje sledeće korisne osobine:

Aktivira normalni rast ćelije i regeneriše obolele ćelije

Ograničava pristup štetnih jona u organe i štiti ih od štetnih supstanci

Podiže sposobnost ćelijske regeneracije

Poseduje antioksidantna svojstva, pomoću kojih iz organizma udaljava slobodne radikale, koji izazivaju starenje i razna oboljenja.

Svakodnevnom upotrebom vode Vodenog Doktora, primenjujemo dar od same Prirode, koji je u stanju da oporavi organizam.

Umivanjem ovom vodom poboljsava se i podmladjuje koža lica.

Prečišćena voda sistemom Vodeni Doktor u procesu korekcije prisvaja sledeće parametre,
1. nizak REDOX potencijal (-50~110mV),
2. blago baznu reakciju,
3. površinski napon od 40~50 din-cm u odnosu na 72 din-cm kod obične vode,
što je čini pogodnom za lak ulaz u ćeliju i obratno.

Svi filtri-korektori 100% pečišćavaju od opštih i termotolerantnih koliformnih bakterija, a takodje od patogenih bakterijalnih prouzrokovača: kolere, kuge, salmoneloze itd.


Ovde možete ostaviti vaš komentar, ocenu ili pitanje
Vaša email adresa Na ovaj email dobićete odgovore posetilaca.
Unesite znak d3 ->


Created 2010-2017 by Gloryon d.o.o. | All Rights Reserved | () | Hosted by HostGator